Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek tartalmazzák az Arizona Kft. (6720 Szeged, Kígyó utca 1.), mint szolgáltató (“Szolgáltató, Babós Óra- ékszer Szalon,”) által üzemeltetett www.babosszalon.hu weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, reklámfelületeinek értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban Felhasználási Feltételek, ÁSZF).

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Babós Óra- ékszer Szalon Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek nyelve magyar.

A Babós Óra- ékszer Szalon Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeink állnak a rendelkezésére!

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Arizona Kft 
Székhely: 6720 Szeged, Kígyó utca 1.
Adószám: 10697939-2-06
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: rendeles@babosszalon.hu
Telefonos elérhetőség: +36 62/ 424 291
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-79796/2014.

Általános tudnivaló

A Babós Óra – ékszer Szalon webáruházának megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, azt bárki szabadon megteheti.

A Babós Óra – ékszer Szalon webáruháza egy virtuális katalógus, nem az üzlet készletlistáját tükrözi.

A Babós Óra – ékszer Szalon bármikor szabadon megváltoztathatja a web áruházban levő árakat, ezek az árak a megjelenés idejében lépnek életbe. Természetesen a már leadott rendelésekre az akkor érvényben lévő árak az irányadóak.

A web áruházban szereplő akciós árak csak és kizárólagosan az ott történő megrendelés esetében érvényesíthetőek. 

A web áruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetve magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és azon tárolt adatok védelméről.

A Babós Óra –ékszer Szalon jogosult a vásárlási feltételeit és szabályait bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani.

I. Általános rendelkezések

1. A jelen ÁSZF (a továbbiakban: „ÁSZF") irányadók a Vevő és az Arizona Kft. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság., Babós Óra – Ékszer webáruház üzletág elérhetőség: www.babosszalon.hu (6720 – Szeged, Kígyó  utca 1.) (a továbbiakban: „Eladó") közötti áru-kiskereskedelmi, adásvételi szerződések esetén. A Vevőnek természetes vagy jogi személynek kell lennie (a továbbiakban: „Vevő").

2. Az Eladó által bármely Vevővel kötött minden kereskedelmi ügylet, áru vagy szolgáltatás adásvételére illetve nyújtására irányuló szerződés a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik, és a jelen ÁSZF-et hivatkozás útján bele kell foglalni minden olyan szerződésbe, amely az Arizona Kft. és a Vevő között jön létre, továbbá az Eladó által a Vevőnek küldött minden írásbeli (elektronikus) árajánlatba. Amennyiben az egyedileg kötött szerződés és az ÁSZF valamely rendelkezése között ellentmondás van, a konkrét egyedi szerződési rendelkezést kell alkalmazni a felek jogviszonyára.

3. Azt a Vevőt, aki megrendelést ad az Arizona Kft-nek, úgy kell tekinteni, hogy ismeri a jelen ÁSZF-et és az írásbeli megrendelés aláírásával elfogadta azt. A jelen ÁSZF a Babós Óra – ékszer Szalon, www.babosszalon.hu honlapján kerül a Vevők részére megismerhető módon közzétételére.

4. Az Eladó és a Vevő (a továbbiakban: „Felek") akár az adásvételi szerződésben, akár az írásbeli megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában megállapodhatnak a jelen ÁSZF-től eltérő sajátos szerződési feltételekről, az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett. A jelen ÁSZF-től való eltérés vagy az arról történő lemondás csak írásbeli és a Felek által cégszerűen aláírt egybehangzó, kölcsönös nyilatkozat útján történhet.

5. Az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésekre az aláírás napján hatályban lévő ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései módosításra kerülnek, a módosított rendelkezéseket a korábban kötött szerződésekre csak abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben a Felek erről megállapodnak. Kifejezett megállapodásnak minősül, ha az Eladó a módosított ÁSZF-et postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként vagy más igazolható formában közli a Vevővel, aki az ellen a kézhezvételt követő 8 napon belül írásban kifejezetten nem tiltakozik.

II. Az adásvételi szerződés tárgya

1. A konkrét adásvételi szerződés tárgyát a Vevő írásbeli megrendelésében, e-mailben (a honlapról elérhető) annak az Eladó által történő írásbeli visszaigazolásában, illetve a szerződés erre szolgáló külön mellékletében kell részletesen megjelölni, illetve felsorolni. A szállított áru az alábbi: karóra, zsebóra vagy Vertu márkájú mobiltelefon, ékszer.

2. Az Eladó által a Vevő részére küldött, illetve közölt árajánlat csupán tájékoztató jellegű, nem tekinthető a Ptk. 211.§ szerinti teljes körű szerződéses ajánlatnak. Az árajánlat írásbeli elfogadásával, illetve visszaigazolásával a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglalt fizetési feltételeknek megfelel. Az árajánlat, illetve az adásvételi szerződés alapján a Vevő által az Eladónak megküldött írásbeli megrendelés a Vevőre nézve kötelező erejű és általa vissza nem vonható, illetve egyoldalúan nem módosítható. A megrendelést e-mail útján, igazolható formában, a www.babosszalon.hu által rendelkezésre bocsátott illetve a cég honlapjáról letölthető megrendelési oldalon kell elküldeni. A megrendelésnek az Eladó általi írásbeli visszaigazolását úgy kell tekinteni, hogy az létrehozza a Felek közötti adásvételi szerződést az Általános Szerződési Feltételek szerint.

III. Árak

A mindenkor alkalmazandó bruttó, eladási árakat az Arizona Kft., www.babosszalon.hu honlapján a Vevők számára hozzáférhető módon közzéteszi. A karóra árak darabonként értendőek. A felek a konkrét adásvételi szerződésben megállapodhatnak az árjegyzékben feltüntetettől eltérő eladási árban is. (e-mailben) Az Eladó bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a közzétett hatályos árjegyzéket, melyet a termék mellett egyértelműen megjelenít. Az Eladó köteles a megrendelés időpontja előtt a cég honlapján közzétenni a módosított árjegyzéket. Az akciós árakat a termék típus pontos meghatározása mellett, az adott időszakot egyértelműen meghatározva. 

IV. Fizetési feltételek

1. A teljes vételár megfizetéséig, illetve a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésének időpontjáig az Eladó tulajdoni jogfenntartással él. Ennek alapján a Vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig az árut nem értékesítheti, nem terhelheti meg, nem adhatja másnak használatába és köteles azt megszakítás nélkül birtokában tartani. A Vevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségei teljes kiegyenlítésének időpontjáig az Eladó bármikor és bárhogyan rendelkezhet az áru felől.

2. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, az Eladó visszaszállíthatja saját telephelyére az árut mint saját tulajdonát. A visszavétel a fizetési kötelezettség teljesítésére történő írásbeli felszólítást követően bármikor és a Vevő költségére történik. A Vevő köteles az áru visszavételének céljából az Eladó képviselőit kérésükre beengedni, és tűrni az áru elszállítását.

A Vevő köteles a szállítást követően azonnal, utánvéttel vagy személyes átvéltel esetén az Arizona Kft. valamelyik óraboltjában átvételkor (6720 Szeged, Kígyó utca 1., 1087 Budapest, Kerepesi út 9. (Arena Plaza)) azonnal kifizetni a szerződés szerinti vételárat az Eladó részére, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg. A számlát akkor kell időben kifizetettnek tekinteni, ha annak teljes összegét jóváírja az Eladó.

3. A fizetési kötelezettségek teljesítése szerződött partnerünknek, a GLS Csomagküldő Kft. - nek utánvéttel készpénzben vagy bankkártyával történik. Üzletben történő személyes átvétel esetén a fizetés készpénzzel vagy bankkártyával történik.

4. Az eladási ár vagy bármely jogcímen fennálló egyéb tartozás késedelmes fizetése esetén annak teljes összege után a Vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles Eladó részére megfizetni.

5. Amennyiben a Vevő valamely vételár részlettel, illetve egyéb fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, a még ki nem fizetett vételár részletek és egyéb tartozások azonnal egy összegben esedékessé válnak, tekintet nélkül a szerződésben egyébként kikötött fizetési módra vagy fizetési feltételekre.

6. Az Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az árut visszaszállítani, amennyiben a Vevőnek az Eladóval szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása van. Az Eladó elállása vagy felmondása esetén az eszközök elhasználtságának arányában használati díjat állapíthat meg, melynek mértéke minden megkezdett naptári hónapra számítva a mindenkori listaár nettó értékének 3%-a, és amelyet a Vevő köteles az Eladó bankszámlájára egy összegben az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalni.

7. A Vevő köteles az Eladó elállása, felmondása vagy a Vevő egyéb szerződésszegése következtében az Eladót ért minden kárt megtéríteni, különösen, de nem kizárólagosan az esetleges jogi vagy hatósági díjakat, illetékeket, igazolt ügyvédi díjat és perköltséget.

8. Amennyiben a Vevő nem teljesíti az Eladóval szemben fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét, az Eladó jogosult követelésének teljes összegét a kamatokkal, díjakkal és járulékos költségekkel együtt a Vevővel szemben esetleg fennálló bármilyen jogcímű tartozásába beszámítani (ideértve bármilyen jóváírási értesítést, kölcsönt, visszatérítést, diszkontot, engedményeket vagy rabatokat, stb.)

9. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, az Eladó jogosult felfüggeszteni minden szállítást a Vevő részére a tartozás teljes kiegyenlítéséig, valamint az esetleges folyamatban lévő vagy hátralékos megrendeléseket és szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, illetve azoktól elállni. Az Eladó jogosult továbbá ilyen esetben visszavonni minden olyan utólagos engedményt, diszkontot vagy rabatot, amelyet esetleg biztosított a Vevő részére, de még nem írt jóvá, illetve nem fizetett ki.

10. A Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult fizetési kötelezettségéből levonást végezni vagy abból visszatartani, az ilyen levonás, illetve visszatartás a fizetési kötelezettség elmulasztásának tekintendő és az erre vonatkozó, a jelen ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak rá.

11. Amennyiben a Vevőnél kétség merül fel fizetőképességét illetően, illetve megszegte a jelen ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeit, az Eladó jogosult a vételár esetleges szállítási költségekkel és ÁFÁ-val, valamint egyéb járulékokkal növelt teljes bruttó összegének erejéig előleget bekérni. A Vevő fizetőképességét illető kétséget kell vélelmezni, ha a Vevő két egymást követő esetben több mint kéthetes késedelemmel teljesítette fizetési kötelezettségeit.

V. Szállítási idő

1. Ha a megrendelt áruk Készletezett Áruk, a szállítási idő a megrendelés kézhezvételét követő max. 4 munkanap. A Nem Készletezett Áruk esetében a szállítási határidőt az ajánlat, a megrendelés visszaigazolása illetve a szerződés tartalmazza.

2. Amennyiben az Eladónak az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez hatósági vagy egyéb engedélyre van szükséges, a teljesítési, illetve szállítási határidők az engedélyek beszerzéséhez szükséges időtartammal meghosszabbodnak.

3. Amennyiben az Eladónak az adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges hatósági vagy egyéb engedélyt nem sikerül beszereznie, jogosult erre hivatkozással a szerződéstől elállni.

4. A szállítási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a megrendelt áruk a határidő legkésőbb utolsó napján elhagyják az Eladó raktárát, illetve telephelyét a Vevőnek vagy a fuvarozónak történő átadás útján. Az eladó jogosult a szállítási határidőn belül bármikor szállítani, a Vevő előzetes értesítése mellett.

5. Az Eladó vállalja, hogy az árukat olyan csomagolásban szállítja, amely biztosítani tudja az áruk kellő védelmét a károsodás ellen, amíg azok a Vevőnek átadásra nem kerülnek.

6. A Vevő köteles az áru átvételekor haladéktalanul aláírni a szállítás alapjául szolgáló szállítólevelet, és az árut átvizsgálni valamint a szállítólevélen feltüntetni az esetleges hiányokat, illetve hibákat. A mennyiségi hiányt haladéktalanul a szállítólevélen, a látható egyéb hibákat pedig 3 napon belül köteles a Vevő az Eladónak bejelenteni, a határidő leteltét követően az Eladó erre vonatkozó reklamációt nem fogad el (a Vevő az árut addig használatba nem veheti).

7. A Vevő köteles részszállításokat elfogadni az Eladótól.

8. Az Eladó jogosult az olyan akadályoztatásnak megfelelő időtartammal meghosszabbítani a szállítási határidőt, amelyet nem lehetett megelőzni minden óvintézkedés vagy erőfeszítés ellenére sem, vagy amelyet olyan intézkedés okozott, melyet a Vevő kért, illetve amely akadályoztatás jellegénél fogva nem az Eladó érdekkörében merült fel. Az Eladó ugyancsak a Vevő részére járó minden kompenzáció nélkül mentesül teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben a jelen cikk 9. bekezdésében meghatározott vis maior esemény merült fel.

9. Vis maior eseménynek minősülnek az olyan felelősséget kizáró rendkívüli események, illetőleg körülmények, amelyek időlegesen, hosszabb időszakra vagy tartósan akadályozzák az Eladót kötelezettségeinek teljesítésében (különösen, de nem kizárólagosan a sztrájk, természeti katasztrófa, a kötelező jogszabályi előírások változásai, tűzvész, közúti forgalmi akadályok, baleset stb.) és amelyek a szerződéskötés után következnek be.

VI. Az árukhoz fűződő tulajdoni jogcím fenntartása és a kárveszély átszállása

1. A Vevő akkor szerzi meg teljes körűen az árukhoz fűződő tulajdonjogot, amikor kifizeti a teljes vételárat és teljesít bármely és minden egyéb pénzügyi kötelezettséget is, amellyel az Eladó felé tartozik.

2. Az árura vonatkozó kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor az árut a Vevőnek átadják, illetve leszállítják a Vevő által meghatározott helyre.

VII. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Vevő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a saját utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Az Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az Eladó címen leadni.

A Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő az Eladó részére. A Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vevő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti az Eladó a termék vételárát.

VIII. Szavatosság és jótállás

1. Az Vevő köteles az átvételkor haladéktalanul ellenőrizni azt minőségi és mennyiségi szempontból, és az esetleges reklamációkat az alább részletezett határidőn belül benyújtani, a Arizona Kft. által a Vevő rendelkezésére bocsátott a cég honlapjáról letölthető reklamációs űrlapjának használatával. A Vevő köteles az átvételkor azonnal vagy legkésőbb 1 munkanapon belül írásban benyújtani a látható hibákra (például megkarcolt óraüveg, óratok, óralánc, stb.) vonatkozó minőségi kifogásait. A jótállás hatálya alá tartozó rejtett hibákat a Vevő köteles a jótállási határidő alatt, de közvetlenül a hiba felfedezését követően írásban bejelenteni az Eladó felé.

2. Hibás áruk szállítása esetén a Vevő elsősorban a hiba (hibák) kiküszöbölésére jogosult a hibás árunak vagy egy részének kijavítása vagy kicserélése útján (ha a hibákat nem lehet kijavítani, vagy az aránytalan költséggel járna, illetve a Felek a minőségi kifogás rendezésének erről a módjáról állapodtak meg). Amennyiben a kijavítás, illetve kicserélés nem lehetséges, a Vevő kérheti az áru vételárának leszállítását (árengedmény).

3. A szavatossági, illetve jótállási időn belül bejelentett jogos hibák esetében az Eladó köteles a javítást a saját költségére lebonyolítani. A Vevő köteles a saját költségére és felelősségére megküldeni a hibás árut az Eladó részére, illetve azt személyesen eljuttatni az Eladó székhelyén működő márkaszervizbe. Az Eladó köteles a kijavított árut 30 napon belül visszaküldeni a Vevőnek.

4. Az Eladó nem felelős a normál kopás, a szakszerűtlen kezelés és/vagy a Vevő vagy harmadik fél által végzett javítás, a használati útmutatóval ellentétes használat, az erőszakos külső behatás vagy a helytelen tárolás következtében fellépő hibákért.

5. Használati útmutató

A pontos idő beállítása: húzza ki a koronát kattanásig, állítsa be a pontos időt a korona forgatásával (óramutató járásával megegyező irányban), majd ütközésig nyomja vissza - ezzel elindítja az órát.

Dátumos órák dátumbeállítása a korona első kattanásig történő kihúzása után lehetséges (óramutató járásával megegyező irányban), a pontos idő pedig a fentiekben leírtak szerint a második pozícióban állítható be.

Vízmentesség: erre vonatkozó jelölés az óra számlapján, hátlapján, ill. a jótállási jegyben található.

WATER RESISTANT: Kizárólag a kis mennyiségben ráfröccsenő víz ellen védett. (pl. kézmosás)

30 M vagy 3 bar: Használható kézmosásnál, esőben, vagy autómosásnál, de ne használja pl. mosogatásnál, vagy úszásnál.

50 M vagy 5 bar: Használható autómosás közben, úszásnál, de búvárkodás közben ne használja.

100 M vagy 10 bar: Vízi sportokhoz és kizárólag felszíni búvárkodáshoz használható óra.

200 M vagy 20 bar: Búváróra, mélytengeri búvárkodáshoz is használható.

Általános tudnivalók vízálló óra tulajdonosoknak.

A következőkben olyan gyakorlati használati tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét, amelyek betartása megbízható működést, hosszú élettartamot biztosít, elmulasztásuk azonban az óra meghibásodásához vezet.

- Soha ne használja a beállító koronáját víz alatt, vagy olyan helyzetben ha az órát nedvesség, vagy közvetlenül víz érheti. Csavaros koronával ellátott óránál beállítás vagy felhúzás előtt csavarja ki a koronát, majd a művelet után gondosan csavarja vissza.

- Tengeri fürdőzés, búvárkodás után haladéktalanul mossa le óráját édesvízben, mert a sós víz megtámadhatja az óratokot és a csatot.

- Vegyi hatásoknak ne tegye ki az óráját.

- Ne tegye ki az óráját 60 C-nál magasabb hőmérsékletnek, és nagy hőingadozásnak.

- Nehasználja az órát szaunában.

- Ha megrepedt az óra üvege, vízállóságát azonnal elveszítheti.

- Óvja óráját a mechanikai sérülésektől, az üveget és a tokot a karcolódásoktól.

- Ritkán előfordul, hogy a hőmérséklet-változás hatására az órában pára képződik. Ha a pára rövid időn belül nem szűnik meg, azonnal forduljon szervizünkhöz.

- Ne feledje, hogy az órája egy bonyolult műszaki termék, amelyet rendszeres időközönként szakszervizünkben ellenőriztetnie kell. Ennek során megvizsgáljuk az óra vízállóságát, tömítettségét, műszereinkkel ellenőrizzük a szerkezetet, szükség esetén teljes tisztítást végzünk.

Elemcsere:
az elem élettartama kb. egy-másfél év. Kimerülés esetén rövid időn belül cseréltesse ki szakemberrel gyári típusú, megfelelő minőségű tartós elemre. Felhívjuk figyelmét, hogy a szakszerűtlenül elvégzett elemcsere vagy egyéb beavatkozás a vízállóság azonnali elvesztéséhez vezet. Vízálló órájában kizárólag olyan helyen cseréltessen elemet, ahol az óra kinyitásával járó elemcserét követően műszerrel tudják órájának vízállóságát ellenőrizni.

Stopperes óra kezelése: 

a pontos idő beállítása a középső koronával történik. A stopper indítása és leállítása a felső gomb, lenullázása pedig az alsó gomb megnyomásával lehetséges (egyes típusoknál az indítás után az alsó gomb megnyomásával részidő mérhető).

Automata órák használata:

Az óra működéséhez szükséges energia az óra mozgatása során keletkezik, melyet a rugóház tárol. A teljes felhúzottság eléréséhez minimum 8 óra folyamatos viselet szükséges. Ebben az esetben az óra nyugalmi helyzetben még legalább 38 órán keresztül működik. Az elindításhoz félig húzza fel az órát a középső korona segítségével. Az óra működése rendszeres mozgatása esetén folyamatos. A szerkezet jellegéből adódóan kényelmes viselője számára, s mivel elemet nem tartalmaz, teljes mértékben környezetbarát. Az automata órák pontosságának eltérése - 6 +20 mp. / nap. A szerkezet karbantartása különösen fontos, ezért javasoljuk, hogy két évente ellenőriztesse márka szervizünkben.

Kézi felhúzású órák használata:

Az óra működéséhez szükséges energia a felhúzó korona előre mozgatása által keletkezik, melyet a rugóház tárol. A folyamatos felhúzottság érdekében az órát minden nap (lehetőleg reggeli időpontban) fel kell húzni. A kézi felhúzású órák pontosságának eltérése -5+15 mp / nap. A szerkezet karbantartása különösen fontos, ezért javasoljuk, hogy kétévente ellenőriztesse márka szervizünkben. 

Koronazáras órák használata: 

az óra állító koronája a jobb vízállóság érdekében az óratokba csavarozható. A beállításhoz csavarjuk ki a beállító koronát majd húzzuk ki a megfelelő pozícióba attól függően, hogy az időt vagy a dátumot szeretnénk beállítani. A művelet elvégzése után csavarjuk vissza a beállító koronát a tokba.

6. Használati tanácsok

Óvja óráját ütődéstől vagy éles tárgytól és közvetlen erős mágneses tértől.

Védje magas (60 C feletti, pl. tűző nap), valamint 10 C alatti tartós hőmérséklettől.

Tartsa távol kémiai anyagoktól, mert a tok vagy a csat megrongálódhat, vagy elszíneződhet. Az óratok és a karcsat tisztítását csak puha ruhával végezze!

Az aranyozott csatú órákat alkalmi viseletre ajánljuk, a nem megfelelő használatból eredő idő előtti megkopásért felelősséget nem vállalunk.

7. Az Eladó köteles biztosítani, hogy az árukat Magyarországon általánosan kötelező 
törvényi előírásoknak megfelelően gyártsák és szállítsák.

8. A jótállási igényt a jótállási jegy bemutatása ellenében lehet érvényesíteni. 
Jótállás részletezése

A jótállás érvényesítésének hely: a bélyegzőn lévő cím (a vásárlás helye).

A jótállás ideje: a vétel napjától számított 24 hónap.

A vásárló jótállási igényeit a jótállási jeggyel érvényesítheti.

Jótállás csak hivatalos viszonteladón keresztül vásárolt órára érvényesíthető.

Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni!

A jótállási igény csak érvényes és pontosan kitöltött jótállási jegy és számla együttes bemutatásával érvényesíthető. A jótállási jegy hamisítása, vagy abban valótlan adatok feltüntetése jogi következményekkel és a jótállás megszűnésével jár.

Nem érvényes a jótállás, ha a kereskedő neve, címe, az óra típusa vagy az eladás dátuma nem szerepel a jótállási jegyen.

Ha jogosulatlan szervizbe viszi óráját javításra vagy elemcserére az a jótállás megszűnését vonja maga után.

A fogyasztó a kijavítási igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A vásárló a hibát észlelve haladéktalanul köteles azt a szervizzel közölni, mert a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A szervizbe való továbbítás költségei a fogyasztót terhelik. A postai úton továbbított óra esetében a javítási idő a továbbítás idejével meghosszabbítható.

A vásárló által szervizelés céljából feladott termék után a postai költség a feladót terheli, a megjavított termék visszaszállításáról pedig a kereskedő vagy a szerviz köteles gondoskodni.

A jótállás nem vonatkozik: elem, óraszíj, óraüveg, valamint a mindennapi használatból adódó karcolásokra, továbbá mechanikus sérülésekből illetve a nem vízálló óráknál a vizesedésből adódó meghibásodásra.

Hibás termék esetén a vásárlót a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendeletben, valamint a Ptk 1959. évi IV. törvény 306-310§, illetve a Ptk 248§ szerinti jogok illetik meg.

- A forgalmazónak törekednie kell, hogy a javítást vagy kicserélést a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül a vásárló érdeksérelme nélkül elvégezze úgy, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt, hibátlan termékhez képest nem csökken;

- A jótállásra kötelezett a vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát a vásárlónak köteles átadni. Ha a kötelezett a vásárló igényének teljesíthetőségéről a bejelentés időpontjában nem tud nyilatkozni, akkor álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.

- ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül (az elem hibáját kivéve) meghibásodott, a vásárló kívánságára azt a kereskedőnek azonos típusú új termékre kell kicserélnie, ha erre nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy értékegyeztetéssel más típusú termékre kell kicserélni.

A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett pl: rendeltetésellenes használat, erőszakos külső behatás, átalakítás, elemi kár, stb. következtében. Ha a hiba jellege, vagy annak javítása tekintetében vita merül fel, a vásárló szakvéleményt kérhet az erre feljogosított minőségvizsgáló szervtől.

További vita esetén a vásárló a helyi Békéltető testülethez , valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat. 

IX. Az információk bizalmas kezelése

Minden reklámanyagot, műszaki adatot vagy az árukról szóló egyéb információkat, amelyeket az adásvételi szerződés megkötése, illetve teljesítése során nyújt Eladó a Vevő részére, marketing megállapodás vagy kölcsönös marketingtevékenységre vonatkozó megállapodás alapján kell szolgáltatni. Ezen anyagok bármilyen felhasználása csak az Eladó kifejezett írásbeli jóváhagyása esetén megengedett. A Vevő köteles az Eladó által bizalmasként megjelölt információkat megőrizni és gondoskodni arról, hogy azok illetéktelen harmadik személy tudomására ne kerüljenek. Amennyiben a Vevő megszegi ezen pontban foglalt kötelezettségeit, az Eladó jogosult a Vevővel fennálló bármely szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani, beleértve ebbe az utólagos árengedményre (bonusz) vonatkozó megállapodásokat is, valamint megtagadni a Vevő részére egyébként járó bonusz kifizetését.

X. Védjegyhasználat

1. A jelen ÁSZF minden olyan védjegyre, márkára, logóra vagy kereskedelmi névre vonatkozik, amely az Arizona Kft. és a www.babosszalon.hu tulajdonában áll vagy amelyekre nézve jogokkal rendelkezik, a továbbiakban: „Védjegyek".

2. A Vevő számára kifejezetten tilos az „Babós Szalon" Védjegyek bármilyen használata üzleti irataiban, eltekintve a terméknév egyszerű idézésétől vagy az arra való hivatkozástól, a kérdéses terméket érintő tényleges kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben.

Ezen túlmenően szigorúan tilos a logók, grafikák és az Babós Szalon Védjegyekből vett egyéb megkülönböztető jelek vagy az Babós Szalon hirdetéséből vett más jellegzetességek használata, kivéve, ha beszerezték az Babós Szalon (Arizona Kft.) előzetes írásbeli jóváhagyását.

3. Bármilyen reklámkampányt, amely bármilyen módon megemlíti a Babós Szalon Védjegyek bármelyikét vagy a Vevő hirdetéséből vett jellegzetességeket, be kell nyújtani társaságunkhoz, amely fenntartja azt a jogot, hogy elvégezze az általa kívánt változtatásokat az említett kampányon, saját belátása szerint meghatározza a Babós Szalon Védjegyek használatának módját, és elutasítsa a benyújtott kereskedelmi vagy reklámprojektet, ha az összeegyeztethetetlennek látszik a Babós Szalon Védjegyeinek imázsával, vagy ha a kérdéses termékek teljes értékesítési számadatai nem elégségesek.

4. Ezek teljesítésének érdekében a Vevő köteles minden hirdetési kampányt benyújtani az Arizona Kft. - hez annak jóváhagyása céljából, mielőtt beindítaná azokat, kellő időt hagyva az elbírálásra.

XI. A személyes adatok védelme

A Vevő ezennel jóváhagyja, hogy az Eladó feldolgozza és tárolja a Vevő azon személyes adatait, amelyek szükségesek az adásvételi szerződés megvalósításához. Az Eladó vállalja, hogy ezen információkat nem tárja fel harmadik fél előtt

XII. Alkalmazandó jog

A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályait kell alkalmazni.

XIII. Illetékesség

A jelen ÁSZF-ből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely felek közötti jogvita elbírálására a perértéktől függően hatáskörrel rendelkező Szegedi Városi Bíróság, kizárólagosan illetékes.

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.