I Fizetési feltételek

1. A teljes vételár megfizetéséig, illetve a fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésének időpontjáig az Eladó tulajdoni jogfenntartással él. Ennek alapján a Vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig az árut nem értékesítheti, nem terhelheti meg, nem adhatja másnak használatába és köteles azt megszakítás nélkül birtokában tartani. A Vevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségei teljes kiegyenlítésének időpontjáig az Eladó bármikor és bárhogyan rendelkezhet az áru felől.

2. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, az Eladó visszaszállíthatja saját telephelyére az árut mint saját tulajdonát. A visszavétel a fizetési kötelezettség teljesítésére történő írásbeli felszólítást követően bármikor és a Vevő költségére történik. A Vevő köteles az áru visszavételének céljából az Eladó képviselőit kérésükre beengedni, és tűrni az áru elszállítását.

A Vevő köteles a szállítást követően azonnal, utánvéttel vagy személyes átvéltel esetén az Arizona Kft. valamelyik óraboltjában átvételkor (6720 Szeged, Kígyó utca 1., 1087 Budapest, Kerepesi út 9. (Arena Plaza)) azonnal kifizetni a szerződés szerinti vételárat az Eladó részére, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg. A számlát akkor kell időben kifizetettnek tekinteni, ha annak teljes összegét jóváírja az Eladó.

3. A fizetési kötelezettségek teljesítése szerződött partnerünknek, a GLS Csomagküldő Kft. - nek utánvéttel készpénzben vagy bankkártyával történik. Üzletben történő személyes átvétel esetén a fizetés készpénzzel vagy bankkártyával történik.

A csomagküldő társaság adatai:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2

Tel.: +36 29 886 670

Internetes elérhetőség: www.gls-group.eu

Ászf: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

4. Az eladási ár vagy bármely jogcímen fennálló egyéb tartozás késedelmes fizetése esetén annak teljes összege után a Vevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles Eladó részére megfizetni.

5. Amennyiben a Vevő valamely vételár részlettel, illetve egyéb fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, a még ki nem fizetett vételár részletek és egyéb tartozások azonnal egy összegben esedékessé válnak, tekintet nélkül a szerződésben egyébként kikötött fizetési módra vagy fizetési feltételekre.

6. Az Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az árut visszaszállítani, amennyiben a Vevőnek az Eladóval szemben bármilyen jogcímen lejárt tartozása van. Az Eladó elállása vagy felmondása esetén az eszközök elhasználtságának arányában használati díjat állapíthat meg, melynek mértéke minden megkezdett naptári hónapra számítva a mindenkori listaár nettó értékének 3%-a, és amelyet a Vevő köteles az Eladó bankszámlájára egy összegben az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalni.

7. A Vevő köteles az Eladó elállása, felmondása vagy a Vevő egyéb szerződésszegése következtében az Eladót ért minden kárt megtéríteni, különösen, de nem kizárólagosan az esetleges jogi vagy hatósági díjakat, illetékeket, igazolt ügyvédi díjat és perköltséget.

8. Amennyiben a Vevő nem teljesíti az Eladóval szemben fennálló bármilyen fizetési kötelezettségét, az Eladó jogosult követelésének teljes összegét a kamatokkal, díjakkal és járulékos költségekkel együtt a Vevővel szemben esetleg fennálló bármilyen jogcímű tartozásába beszámítani (ideértve bármilyen jóváírási értesítést, kölcsönt, visszatérítést, diszkontot, engedményeket vagy rabatokat, stb.)

9. Amennyiben a Vevő fizetési kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, az Eladó jogosult felfüggeszteni minden szállítást a Vevő részére a tartozás teljes kiegyenlítéséig, valamint az esetleges folyamatban lévő vagy hátralékos megrendeléseket és szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, illetve azoktól elállni. Az Eladó jogosult továbbá ilyen esetben visszavonni minden olyan utólagos engedményt, diszkontot vagy rabatot, amelyet esetleg biztosított a Vevő részére, de még nem írt jóvá, illetve nem fizetett ki.

10. A Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult fizetési kötelezettségéből levonást végezni vagy abból visszatartani, az ilyen levonás, illetve visszatartás a fizetési kötelezettség elmulasztásának tekintendő és az erre vonatkozó, a jelen ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak rá.

11. Amennyiben a Vevőnél kétség merül fel fizetőképességét illetően, illetve megszegte a jelen ÁSZF-ben, illetve az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeit, az Eladó jogosult a vételár esetleges szállítási költségekkel és ÁFÁ-val, valamint egyéb járulékokkal növelt teljes bruttó összegének erejéig előleget bekérni. A Vevő fizetőképességét illető kétséget kell vélelmezni, ha a Vevő két egymást követő esetben több mint kéthetes késedelemmel teljesítette fizetési kötelezettségeit.

II. Szállítási idő

1. Ha a megrendelt áruk Készletezett Áruk, a szállítási idő a megrendelés kézhezvételét követő max. 4 munkanap. A Nem Készletezett Áruk esetében a szállítási határidőt az ajánlat, a megrendelés visszaigazolása illetve a szerződés tartalmazza.

2. Amennyiben az Eladónak az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez hatósági vagy egyéb engedélyre van szükséges, a teljesítési, illetve szállítási határidők az engedélyek beszerzéséhez szükséges időtartammal meghosszabbodnak.

3. Amennyiben az Eladónak az adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges hatósági vagy egyéb engedélyt nem sikerül beszereznie, jogosult erre hivatkozással a szerződéstől elállni.

4. A szállítási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a megrendelt áruk a határidő legkésőbb utolsó napján elhagyják az Eladó raktárát, illetve telephelyét a Vevőnek vagy a fuvarozónak történő átadás útján. Az eladó jogosult a szállítási határidőn belül bármikor szállítani, a Vevő előzetes értesítése mellett.

5. Az Eladó vállalja, hogy az árukat olyan csomagolásban szállítja, amely biztosítani tudja az áruk kellő védelmét a károsodás ellen, amíg azok a Vevőnek átadásra nem kerülnek.

6. A Vevő köteles az áru átvételekor haladéktalanul aláírni a szállítás alapjául szolgáló szállítólevelet, és az árut átvizsgálni valamint a szállítólevélen feltüntetni az esetleges hiányokat, illetve hibákat. A mennyiségi hiányt haladéktalanul a szállítólevélen, a látható egyéb hibákat pedig 3 napon belül köteles a Vevő az Eladónak bejelenteni, a határidő leteltét követően az Eladó erre vonatkozó reklamációt nem fogad el (a Vevő az árut addig használatba nem veheti).

7. A Vevő köteles részszállításokat elfogadni az Eladótól.

8. Az Eladó jogosult az olyan akadályoztatásnak megfelelő időtartammal meghosszabbítani a szállítási határidőt, amelyet nem lehetett megelőzni minden óvintézkedés vagy erőfeszítés ellenére sem, vagy amelyet olyan intézkedés okozott, melyet a Vevő kért, illetve amely akadályoztatás jellegénél fogva nem az Eladó érdekkörében merült fel. Az Eladó ugyancsak a Vevő részére járó minden kompenzáció nélkül mentesül teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben a jelen cikk 9. bekezdésében meghatározott vis maior esemény merült fel.

9. Vis maior eseménynek minősülnek az olyan felelősséget kizáró rendkívüli események, illetőleg körülmények, amelyek időlegesen, hosszabb időszakra vagy tartósan akadályozzák az Eladót kötelezettségeinek teljesítésében (különösen, de nem kizárólagosan a sztrájk, természeti katasztrófa, a kötelező jogszabályi előírások változásai, tűzvész, közúti forgalmi akadályok, baleset stb.) és amelyek a szerződéskötés után következnek be.

III. Az árukhoz fűződő tulajdoni jogcím fenntartása és a kárveszély átszállása

1. A Vevő akkor szerzi meg teljes körűen az árukhoz fűződő tulajdonjogot, amikor kifizeti a teljes vételárat és teljesít bármely és minden egyéb pénzügyi kötelezettséget is, amellyel az Eladó felé tartozik.

2. Az árura vonatkozó kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor az árut a Vevőnek átadják, illetve leszállítják a Vevő által meghatározott helyre.

IV. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Vevő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, az Eladó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a saját utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Az Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az Eladó címen leadni.

A Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el az Eladó. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vevő az Eladó részére. A Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vevő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti az Eladó a termék vételárát.

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.